ابزارطب

توربیدیمتر پرتابل مدل Turb 355 T

  • قابلیت اندازه‌گیری کدورت بر اساس استاندارد US EPA
  • دارای منبع نور تنگستن
  • اساس اندازه‌گیری روش نفلومتری
  • محدوده اندازه‌گیری کدورت 0 – 1100
  • دارای واحدهای اندازه‌گیری کدورت FNU , NTU
  • کالیبراسیون 3 نقطه‌ایی
  • زمان پاسخ‌دهی نتایج تقریباً 14 ثانیه
TOP