ابزار طب

تعمیر و نگهداری و کالیبراسیون

تجهیزات آزمایشگاهی از هر برند و برای هر کاربردی که باشد نیازمند کالیبراسیون، سرویس و نگهداری است. تعمیر و کالیبراسیون بعضی از دستگاه ها توسط خود اپراتور در آزمایشگاه انجام می شود. اما اگر با روش های مرسوم ایراد دستگاه برطرف نشد، می توانید با شرکت ابزار طب تماس بگیرید.

TOP