ابزار طب

سوالات متداول

تجهیزات آزمایشگاهی آب و فاضلاب شامل دستگاه پی اچ متر ، هدایت سنج ، اکسیژن متر ، کدورت سنج ، شوری سنج ، اسپکتروفتومتر ، فتومتر ،انکوباتور ،اتوکلاور و غیره می باشند.

تجهیزات آزمایشگاه صنایع غذایی شامل دستگاه کلدال ، سوکسله ، کارل فیشر ، دستگاه فیبر خام ، رفراکتومتر و پلاریمتر - دستگاه گلوتن ایندکس و فالینگ نامبر و غیره میشوند.

تجهیزات آزمایشگاه نفت و پتروشیمی و روغن و گریس شامل دستگاههای فلش پویت ، ویکسومتر ، دانسیتومتر ، سولفور انالایزر ، کارل فیشر ،نواک ، تست پایداری برشی ، تست ویسکوزیته در سرما ، و غیره میشوند.

TOP